Artikel 1: Algemeen

INTERAXIS BVBA (“INTERAXIS”) is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door INTERAXIS van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door INTERAXIS . De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, door de klant als aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan INTERAXIS.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

Artikel 3: Prijzen

Prijzen welke door INTERAXIS in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door INTERAXIS meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door INTERAXIS opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan INTERAXIS en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft INTERAXIS tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 5: Terugbetalingsbeleid

De wettelijke verzakingstermijn: “De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.” Gelieve ons hiervoor eerst een e-mail te sturen via het contactformulier op www.interaxis.be voor de toelating tot annulatie van de bestelling. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van de annulatie. Vanzelfsprekend kunnen de producten niet meer door de klant gebruikt worden in welke vorm dan ook na annulatie van een order. Na verificatie van uw annulatie, zullen wij uw bestelling terugbetalen. Interaxis kan de annulatie weigeren als blijkt dat de producten en/of diensten reeds door de klant gebruikt zijn. U kunt dan aanspraak maken op onze tevredenheidsgarantie.

Artikel 6: Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door INTERAXIS voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door INTERAXIS wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van INTERAXIS leiden. Geen enkele overeenkomst met INTERAXIS brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. INTERAXIS of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 7: Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van INTERAXIS onder de URL www.Interaxis.be, en verklaart dat INTERAXIS hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.

INTERAXIS draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. …

De klant zal INTERAXIS telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Artikel 8: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van INTERAXIS of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door INTERAXIS. Op eerste verzoek van INTERAXIS zal de klant INTERAXIS hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen INTERAXIS die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door INTERAXIS ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van INTERAXIS alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van INTERAXIS te claimen. Zo laat INTERAXIS bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van INTERAXIS activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Artikel 9: Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.interaxis.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

In geen geval is INTERAXIS aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. INTERAXIS kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het INTERAXIS netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van INTERAXIS. INTERAXIS zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de INTERAXIS gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van INTERAXIS volgens of in verband met een met de INTERAXIS gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 11 : Verwerking van persoonsgegevens

Zie privacy policy op www.interaxis.be.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen INTERAXIS en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij INTERAXIS of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERAXIS de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van INTERAXIS of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. INTERAXIS staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door INTERAXIS geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 13: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met INTERAXIS voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van INTERAXIS. Indien een bepaling van een met INTERAXIS gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan INTERAXIS worden meegedeeld.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met INTERAXIS is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met INTERAXIS zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

Versie geldig vanaf 10/2014 en vervangt alle voorafgaande versies.

Interaxis BVBA
B. Hamelinckstraat 16
9031 GENT

BTW BE: 0899.025.494